Om foreningen

         Dansk Schleswiger Forbund         
(D.S.F)

blev stiftet den 25. Oktober 2008.

Begrundelsen for stiftelse af foreningen, er en voksende interesse for en brugervenlig hesterace, der tilfredsstiller kravene til en holdbar brugs hest med godt temperament, gode avlsegenskaber og frugtbarhed, rene  lemmer og god fremdrift.  Ønsket er, at Schleswiger-racen skal få den anerkendelse den fortjener  ved også at kunne fremvises ved skuer og arrangementer i Danmark. 
For at kunne dèt, kræves der, at der står en forening bag racen. 
Derfor dette initiativ. 

                                                 V
EDTÆGTER 
                                               3
. udgave 2015 

1. Navn & Sted 
1.1. Foreningens navn er: Dansk Schleswiger Forbund
 
(D.S.F)
 
Adressen er hos formanden/sekretæren

2. Formål
2.1 Ad lovlig vej at fremme schleswiger-avlen, og brugen af den schleswigske hest i Danmark.

2.2 At fremme brug, opdræt, hestehold og udbredelse af den klassiske Schleswigers afstamning 
i tæt samarbejde med "Verbandes Schleswiger Pferdezuchtvereine" (V.S.P), i Tyskland.

2.3 At renholde avlen af denne hesterace i overensstemmelse med D.S.F`s og V.S.P`s stambogs- 
og kåringsregler.
Kåringen vil alene kunne ske på de af bestyrelsen udpegede kåringspladser. 

2.4 At højne kvaliteten i avlen i Danmark, herunder at fremme importen af højt præmierede føl,
hopper og hingste. 

3. Medlemskab 
 
3
.1 Personer, der anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlemmer. 

3.2 Bestyrelsen kan udnævne personer, der gør særlig indsats for D.S.F. til æresmedlemmer. De er
ikke forpligtet til at betale kontingent. 

3.3 Et medlemskab giver 1 stemme.
Foreninger, firmaer og selskabers stemmeret er begrænset til 1 stemme. 
Almindelig kontingent giver 1 stemme. 
Husstandskontingent giver 2 stemmer. 
                         
Støttekontingent giver ingen stemmeret.
 

3.4 Medlemmerne er forpligtet til:

a)  At overholde D.S.F.`s vedtægter, regler for stambog, samt alle generalforsamlingers  og bestyrelses lovlige beslutninger. 

b)  At betale kontingent inden 4 uger efter modtagelse af regning/opkrævning.


3.5 Overtræder et medlem bestemmelserne eller D.S.F.`s stambogsordning eller dennes beslutninger,
  så må bestyrelsen gribe ind overfor dette medlem, evt. eksklusion. 

3.6 Den frivillige  udmeldelse kan kun ske ved kalenderårets slutning ved skriftlig henvendelse til sekretæren.


4. Bestyrelsen

4.1 Bestyrelsen består af 5 personer + 2 suppleanter. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På valg er henholdsvis 2 medlemmer det ene år, og 
3 medlemmer det næste.
Hvis flere end 2 suppleanter skal indkaldes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, 
hvor hele bestyrelsen er på valg. 
Højst 2 bestyrelsesmedlemmer må være i familie indbyrdes, og her betragtes mand og kone som værende 
familie (med hinanden). 
Valg til bestyrelsen kan kun opnås, såfremt man ejer en eller flere registrerede schleswigere.

4.2 Posterne som formand og kasserer vælges direkte på den ordinære generalforsamling ud af de 5
  medlemmer som udgør bestyrelsen, efter at 1. valg til bestyrelsen er foretaget. 

Formanden og kassereren vælges for 1 år ad gangen.  

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. 
Formand, næstformand, sekretær former den daglige bestyrelse.

4.3 Bestyrelsen skal varetage den umiddelbare forretningsgang i D.S.F., og vedligeholde stambogsreglementet.
Der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde af formanden, hans stedfortræder, eller hvis 3 af bestyrelses medlemmer ønsker det. 

4.4 Formanden og en af bestyrelsen valgt stedfortræder repræsenterer D.S.F. udadtil.


4.5 Kassereren skal løbende overvåge D.S.F.`s pengeforhold og føre kassebog. På den ordinære general
forsamling skal der foreligge et revideret skriftligt årsregnskab. 

4.6 Bestyrelsens specielle opgaver:
Bestyrelsen skal nedsætte et udvalg, som varetager kåringer og stambogsføring, og evt. udvalg  efter behov, f.eks. et brugerudvalg. 

5. Generalforsamling

5.1 Foreningsåret løber fra den 1/1 til og med 31/12 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Ekstraordinær generalforsamling 
kan afholdes, når formanden eller 2/3 af medlemmerne ønsker det. 

5.3 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretæren i hænde
  senest 31/12. 

5.4 Indkaldelse til generalforsamling, tillige med eventuelle indkomne forslag, skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

5.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 
a) Valg af dirigent 
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

c) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 
d) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
e) Indkomne forslag. 
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
g) Valg af revisor 
h) Valg af suppleanter ( 1 revisor & 2 til bestyrelsen) På valg er henholdsvis revisor og 1 medlem 
til det ene år, og 1 medlem til bestyrelsen det næste. 
i) Eventuelt.

5.6 Medlemmerne er alene stemmeberettigede på generalforsamlingen, når indbetaling af kontingent er  registreret hos kassereren, eller mod forevisning af gyldig kvittering eller medlemsbevis.

5.7. Generalforsamlingen beslutter uden hensyntagen til antal af tilstedeværende medlemmer, men 
ganske enkelt ud fra stemmeflertal. 

5.8 Afstemningen foregår skriftlig, hvis dette ønskes af mindst 10% af de tilstedeværende stemme
berettigede.

5.9 Brug af fuldmagt ved afstemninger:
Såfremt et stemmeberettiget medlem er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan medlemmet  udstede en begrænset fuldmagt til et andet af D.S.F.`s stemmeberettigede medlemmer, så dette medlem  kan stemme på vegne af den ikke tilstedeværende. 
Da fuldmagten er begrænset, kan den kun bruges ved personvalg. 
Hvert tilstedeværende stemmeberettigede medlem kan højst medbringe èn fuldmagt. 

6. Opløsning

6.1 Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for  forslaget ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse skal afholdes med mindst 4 ugers  og højst 8 ugers mellemrum. 

6.2 Hvis generalforsamlingen ikke beslutter andet, er formanden og næstformanden tilsammen de
repr æsentative likvidatorer. 

6.3 Ved foreningens opløsning tilfalder evt. midler "Hestens Værn".


7. Tvivlsspørgsmål
7.1 I  alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke dækker, bestemmer bestyrelsen, efter at have konsulteret  V.S.P.`s vedtægter

Kontingent.

                                      Husstand 350,- Kr. årligt

  Alm. medlemskab 250,- Kr. årligt

      Støttemedlem 150,- Kr. årligt

Indbetalinger kan ske til:      
Jutlander
Reg.nr. 9336
Konto nr. 2075847036